:::: MENU ::::

Džun Juan Čigongas / Zhong Yuan Qigong

  • 2013/11/04
  • 0

Džun Juan Čigongas / Zhong Yuan Qigong

Please find English version below

 

Džun juan čigongas – tai žinių ir praktinių metodų sistema, apjungianti fizinius pratimus, meditacijas, darbą su kvėpavimu. Džun juan čigongo metodai skatina žmogaus vystymąsi,  stiprina jo  dvasines jėgas, didina išmintį, padeda suvokti savo gyvenimiškas užduotis ir misiją šiame pasaulyje.

Džun juan čigongas – seniausia iš žinomų čigongo sistemų – įvardinama kaip viena iš perspektyviausių žmogaus vystymosi krypčių. Reguliari čigongo praktika didina žmogaus gyvybinę energiją, stiprina imunitetą, o tai reiškia, kad gerėja bendra sveikatos būklė, ilgėja aktyvaus gyvenimo periodas ir jaunystė, atsiskleidžia užslėpti organizmo rezervai, įgyjami išskirtiniai gebėjimai, didėja atsparumas stresinėms situacijoms.

Džun juan čigongo praktikose žmogus sutelkia dėmesį į savęs pažinimą. Mes užduodame amžinus klausimus: kas esame, iš kur atėjome ir kur einame. Norėdami atsakyti į šiuos klausimus, pasaulį turime matyti kaip vieningą sistemą, kuriai priklauso ir žmogus – čia ir dabar, jo praeitis ir ateitis.

Todėl mes sakome: džun juan čigongas – paprastasis mokslas apie gyvenimą. Čia sąvoka “gyvenimas” apima viską, kas egzistuoja visatoje: nuo mikropasaulio iki galaktikos, ir, žinoma – žmogus, kaip jungiančioji begalinės grandinės dalis.

Šiuo metu mokymuisi yra atviros keturios džun juan čigongo sistemos pakopos.

Pirmosios ir antrosios pakopos mokymuose įsisavinami būdai ir metodai, stiprinantys sveikatą, gerinantys emocinę būseną, stimuliuojantys mąstymo procesus ir didinantys kūrybiškumą. Praktikuojantis šias pakopas žmogus mokosi gyventi harmonijoje su aplinka, atrasti ir panaudoti neatskleistus organizmo resursus.

Trečiojoje džun juan čigongo pakopoje yra galimybė atskleisti ypatingus gebėjimus – intuiciją, matymą trečiąja akimi, ateities numatymą, telepatiją – ir išmokti juos naudoti.

Ketvirtoji pakopa suteikia galimybę suprasti viską, kas gyva – augalus ir gyvūnus – ir mokytis iš jų.

Svarbiausia mokyklos grandis yra Mokytojas (pirmose pakopose – instruktorius).

Sąvoka “mokykla” šiuo atveju reiškia sistemos kompleksiškumą. Mokyklos naujokai praeina kelią nuo atskirų elementų įsisavinimo iki filosofinio visos sistemos supratimo. Tokiu būdu yra suvokiamas pilnas pasaulio vaizdas. Todėl mes sakome, kad džun juan čigongas – tai mokslas ir kompleksinė praktikų sistema.

Džun juan čigongas nėra susijęs nei su ideologija, nei su religija, nei su politika.

Džun juan čigongo sistemą sudaro trys mokymuisi atviros posistemės: saviugdos sistema, gydymas vaizdiniais ir žinių transplantacija.

Džun juan čigongo sistema yra skirta bet kurio amžiaus, profesijos ar sveikatos būklės žmonėms.

Džun juan čigongas yra vientisa sistema. Ji apima visas žmogaus egzistavimo puses: mokymąsi, asmenybės augimą, sveikatinimą, gydymą, o taip pat atsakymų paiešką į amžinus filosofinius klausimus apie visatos evoliuciją, apie žmogaus, kaip visatos dalelės, vietą ir vaidmenį.

Džun juan čigongo sistemos praktikavimas leidžia įsisąmoninti save kaip kosminę būtybę, suvokti savo galimybes, tikslus ir užduotis.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Zhong Yuan Qigong (ZYQ) is a system of knowledge and practical methods consisting of physical exercises, meditations and breath-work. Methods of ZYQ are stimulating human development, strengthening one’s spiritual strength, increasing wisdom, helping to understand life goals and the mission of the person in this world.

ZYQ is the most ancient of Qigong systems among the known. It is said to be one of the most perspective directions of development of a human. Regular ZQ practice allows a human increase life energy, strengthen immune system, thus overall health of a person is getting better, life expectancy and youth is extending, hidden reserves of a body are opening, exceptional abilities are coming to life, the resilience to stressful situations is increasing.

During practices of ZYQ one is concentrating on self-perception. We are asking eternal questions: who we are, where did we come from and where are we going. In order to answer those questions, we have to see the world as whole system that human is also a part of – here and now, including his past and future.

That’s why we say ZYQ is the simple science of life. It can help us realize that all living creatures in the universe constitute a whole, and that the Universe is a living organism of which we are a part.

Currently there are four levels of ZYQ system open to learning.

During the training of the first and the second level the methods of ZYQ are taught that allow a human improve health, emotional resilience and increase the creativity. While practicing these levels a person is studying living in harmony, finding and using hidden body resources.

The third level of ZYQ allows you to open additional channels of perception beyond the five known senses, such as an intuition, third eye vision, the ability to foresee future and learning to use it.

The fourth level of ZYQ allows to understand everything alive such as plants and animals and learn from them.

The most important link of the school is The Master (during the starting levels – Instructor).

The concept “school” in this case means the complexity of the system. Novices of the school go all the way from mastering different elements to philosophical understanding of the whole system. This way one can see the full picture of the world. This is why we say that ZYQ is science and complex system of practices.

ZYQ is free from any branch of religion, ideology, or politics.

ZYQ system consists of three branches open to learning: system of self-improvement, image therapy and knowledge transplantation.

ZYQ system is suitable for people of all ages, profession or health condition.

ZYQ is a wholesome system. It embraces all areas of human existence: learning, self-improvement, healing as well as the answer to the eternal philosophical questions about evolution of universe and about place and role of human as a particle of universe.

Practice of ZYQ system allows to perceive yourself as a creature of universe, understand your possibilities, goals and tasks.

 

SUSISIEKITE SU MANIMI ! kielatomas@yahoo.com